Công ty nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam?

Xin hỏi, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?

Truy cập nguồn tin