Hà Nội dành quỹ đất phát triển hạ tầng dịch vụ logistics

Hà Nội định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc dành quỹ đất và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực để xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng.

Truy cập nguồn tin