Hà Tĩnh đấu thầu 6 gói thầu mua thuốc hơn 460 tỷ đồng

(BĐT) – Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu mua thuốc thuộc Dự án Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (cung cấp từ tháng 1/2020 đến hết tháng 12/2020) với tổng dự toán 460,377 tỷ đồng.

Truy cập nguồn tin