Không còn cấp Sổ tạm trú, tôi đang ở nhà thuê có phải đi gia hạn tạm trú?

Luật sư cho tôi hỏi, Sổ tạm trú của gia đình tôi (tại nhà đang ở thuê) sắp hết hạn, nhưng hiện nay Nhà nước không còn cấp Sổ tạm trú mới, vậy tôi có phải đi làm thủ tục gia hạn tạm trú hay không? (Thu Trâm)

Truy cập nguồn tin