Quảng Nam xin ý kiến Bộ Xây dựng về quy hoạch khu đô thị Chu Lai 329 ha

Ngày 12.10.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký Công văn số 7199/UBND-KTN gửi Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Truy cập nguồn tin