Quảng Ngãi sẽ thu hồi 436ha đất, chuyển đổi 1273ha đất lúa và rừng phòng hộ để triển khai 276 dự án

Quảng Ngãi có 106 công trình, dự án, tương đương với diện tích 436.664 ha cần thu hồi đất. Bên cạnh đó, tỉnh này có 164 công trình dự án với 1273,36ha đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng.

Truy cập nguồn tin