Quy định mới về tách, hợp thửa của Bà Rịa – Vũng Tàu có gì đặc biệt?

Quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có chỉnh sửa và bãi bỏ một số nội dung chưa phù hợp, làm phát sinh thủ tục hành chính, gây khó khăn cho người dân của quy định trước đó.

Truy cập nguồn tin