Quy định về hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10

Xin hỏi rõ về quy định hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 mới ban hành?

Truy cập nguồn tin