Theo đuổi sự nghiệp bất động sản không nên bỏ qua xây dựng thương hiệu cá nhân

Với các nhà môi giới bất động sản, nếu phải lựa chọn một yếu tố để dẫn đến thành công, chốt được nhiều giao dịch hơn, có lẽ nhiều người sẽ chọn thương hiệu cá nhân.

Truy cập nguồn tin