TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2022

Ngày 18/02/2022, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.

Truy cập nguồn tin