Tư vấn việc thu hồi một phần đất trên sổ đỏ chung

Cho hỏi, khi thu hồi một thửa trong Giấy chứng nhận đã cấp cho nhiều thửa, theo Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì xử lý thế nào để các thửa còn lại không bị ảnh hưởng. Xin cảm ơn.

Truy cập nguồn tin