Việt Nam đang xuất hiện rất nhiều tiền trong dân?

Đang có những lo lắng về việc trên thị trường xuất hiện rất nhiều tiền dẫn đến nguy cơ lạm phát. Vậy thực tế ra sao?

Truy cập nguồn tin