Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư có được tính vào vốn đầu tư dự án?

Xin hỏi, trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cao hơn mức phê duyệt, doanh nghiệp có được hoàn trả chi phí phát sinh trên không và bằng cách nào, văn bản nào hướng dẫn?

Truy cập nguồn tin