Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh.

Truy cập nguồn tin