Thời hạn sử dụng đất của doanh nghiệp nước ngoài khi mua nhà ở tại Việt Nam

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nếu mua nhà ở của dự án phát triển nhà ở thì thời hạn sử dụng đất là bao lâu?

Truy cập nguồn tin