https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Thành lập cụm công nghiệp Bích Hòa rộng 10,6 ha tại huyện Thanh Oai | ĐIỂM TIN