https://tep.ubru.ac.th/assets/js/pages/

Vụ xây dựng trở lại KDL Biển Tiên Sa: Chỉ là xây dựng kè chắn bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo | ĐIỂM TIN

Vụ xây dựng trở lại KDL Biển Tiên Sa: Chỉ là xây dựng kè chắn bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo

Truy cập nguồn tin